The villagers caught a giant snake attacking the cow

Share this video on

What's Hot

What's New

Top Grossing

Top of the Chart

Recommend

Nguyen Dat : Ko

Dung Doviet : Có bữa thịt trăn ngon và thêm 5-7kg cao trăn dùng dần rồi ,bò vẫn dc thịt mà trăn vẫn dc ăn,quá thích luôn

Khanh Trinh : NÊÚ KHÔNG CÓ CON BÒ THÌ KHÔNG AI PHÁT HIỆN CON TRĂN TO LỚN ĐẾN THẾ

Tran Phong : Tội con bò